1. Ekološka mreža Natura 2000

Zakon o zaštiti prirode Republike Hrvatske (NN 80/13) definira ekološku mrežu kao sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Prema članku 53. Zakona ekološki značajna područja su: područja koja su biološki iznimno raznovrsna ili dobro očuvana, a koja su međunarodno značajna…

Uredba o ekološkoj mreži

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2664 Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine donijela UREDBU O EKOLOŠKOJ MREŽI Članak 1. Ovom Uredbom proglašava se ekološka mreža Republike Hrvatske, propisuje se popis vrsta i stanišnih tipova čije očuvanje zahtijeva određivanje…